Канцеларията на Прокурора на МНС (Международен Наказателен Съд) потвърждава окупирания статут на Газа и Източен Йерусалим…

25 ноември 2016

1691515427

 

 

Palestine Chronicle –

 

 

Канцеларията на Прокурора на МНС (Международен Наказателен Съд) потвърждава, че Сектор Газа и Източен Йерусалим са   окупирани територии, с това за пореден път опровергавайки заявленията на «Израел» за обратното.

В  доклада за мероприятията в рамките на предварително разглеждане на делата, публикуван на 14 ноември, се привежда обновена информация за дейността на Канцеларията по въпросите, свързана с Палестина.

Излагайки ситуацията в така сложилия контекст, Канцелария привежда позицията на «Израел» относно Сектора Газа, заемана от него от момента на едностранна предислокация на «заселници-колонисти» и въоръжените сили през 2005 година (т.н. «извеждане») и се заключава в това, че «Израел» «повече не е окупираща държава в Газа».

Автори на доклада пишат: «Напротив, може да се твърди, че “Израел”   остава окупираща държава по силата на мащаба и степен на контрола, запазването на “Израел” над територията на Газа – аналогична гледна точка Канцеларията по-рано се е придържала към контекста на предварително разглеждането на ситуацията, предадена за разглеждане от Правителството на  Съюза на Коморските Острови».

Канцеларията на Прокурора МНС (Международен Наказателен Съд) също така обръща внимание на «израелската» окупация на Западния бряг и Източен Йерусалим и отбелязва, че «“Израел” е приел закони и подзаконови актове, фактически разпространяващи се с действието си от “израелското” право, юрисдикция и управленски пълномощия върху Източен Йерусалим». В 1980 година «израелския» парламент е «приел т.н. “Базов закон”, в съответствие с който Йерусалим е бил обявен “пълна и единна” столица на “Израел”».

Наред с това, се подчертава от Канцеларията, «Съветът за Сигурност на ООН и Международния съд на ООН, са счели анексията на Източен Йерусалим за нарушение на императивната норма от международното право за забрана за придобиване на територии с помощ на военна сила».

Канцеларията е изразила безпокойство по повод на това, че сътрудници от палестински правозащитни организации, «осъществяващи събиране на значима информация за… предварително разглеждане … се подлага на заплахи и други очевидни форми на заплашване и намеси».

От  доклада следва: «Канцеларията се отнася към дадената ситуация е много сериозно и провела консултации с пострадали организации и лица, а така също с властите на Холандия като държава на местопребиваване на Съда, с цел осигуряване на приемане на надлежни стъпки и мерки за работа по дадената ситуация».

Ситуация в Палестина се намира на предварително разглеждане в Канцеларията на Прокурора МНС от 16 януари 2015 година. От тогава Канцелария е «получила повече от 86 обращения в съответствие с член 15 по отношение на престъпленията, предполагаемо извършени започвайки от 13 юни 2014 година в рамките на дадената ситуация».

Канцеларията «продължава да провежда щателна оценка за достъп до информация с фактическа и юридическа страна, за да се установи наличие на разумно основание за провеждане на разследване».